Three people sitting around a desk, one an interpreter for a Somali patient.

Mayo Clinic provides language interpreters at no cost for clinical trial participants.

Language Assistance and Interpreter Services

English

For some studies, Mayo Clinic offers language services via professional interpreters at no financial cost to clinical trial participants. Contact the person or phone number listed within the clinical trial details on the study page for more information. If appropriate, clinical trial staff will connect you with an interpreter, who will assist you in asking the staff questions and fully understanding the clinical trial information provided.

(Arabic) العربية

تُقدم مايو كلينك للمشاركين في بعض التجارب السريرية خدمات لغوية مجانية من خلال مترجمين شفويين محترفين. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص أو رقم الهاتف المُدْرَج على صفحة الدراسة ضمن تفاصيل التجربة السريرية. سوف يربطك فريق التجارب السريرية مع مترجم شفوي، إذا كان ذلك مناسبًا، ليساعدك في طرح الأسئلة على الموظفين وفهم المعلومات المقدمة عن التجربة السريرية فهمًا كاملًا.

简体中文 (Simplified Chinese)

在部分临床试验研究项目中,妙佑医疗国际会请专业口译员提供语言服务,且临床试验参加者无需支付任何费用。如需了解更多信息,请参考临床试验研究网页上所列出的细节,联系相关人员或致电询问。如果需要,临床试验项目人员将为您联系口译员,由其协助您向工作人员提问和充分理解所提供的临床试验信息。

Español (Spanish)

En algunos estudios, Mayo Clinic ofrece servicios lingüísticos, a través de intérpretes profesionales, sin costo para los participantes en los ensayos clínicos. Para más información, comuníquese con la persona o el número de teléfono que aparece bajo los detalles del ensayo clínico en la página del estudio. Si corresponde, el personal del ensayo clínico le podrá en contacto con un intérprete que lo asistirá en hacer preguntas al personal y entender completamente la información que reciba sobre el ensayo clínico.

Soomaali (Somali)

Daraasadaha qaarkood, Mayo Clinic waxay bixisaa adeegyada luqadda iyaddoo marinaysa turjubaanada xirfad yaqaanka ah oo aan kharash maaliyadeed ku joogin ka qayb galayaasha tijaabada caafimaad. La xidhiidh qofka ama lambarka telefoonka ku qoran faahfaahinta tijaabada caafimaad ee bogga daraasada wixii macluumaad dheeraada ah. Haddii ay habboon tahay, shaqaalaha tijaabada caafimaadku waxay kugula soo xidhiidhayaan turjubaanka, kaas oo kaa caawin doono waydiinta shaqaalaha su’aalo iyo si buuxda aad u fahanta macluumaadka tijaabada caafimaadka la bixiyay.